Všeobecné obchodné podmienky

Sprostredkovania predaja leteckých prepravných služieb vrátane predaja leteniek spoločnosti Aerodom s.r.o., Struková 13, 821 05 Bratislava, IČO: 35 962 739,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 38162/B

PREAMBULA

Spoločnosť Aerodom s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť zameranú predovšetkým na sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, vrátane predaja leteniek. Za účelom riadneho poskytovania svojich služieb vydáva spoločnosť tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú upravujú vzťahy so zákazníkmi a poskytovanie služieb prostredníctvom internetovej stránky https://www.aerodom.sk

Čl. I.

Výklad pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a pre účely obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Aerodom, s.r.o. a jej zákazníkom sa nižšie uvedené pojmy vykladajú nasledovne:

Čl. II. 

Podmienky a spôsob rezervácie

Aerodom v súlade s právnymi predpismi prevádzkuje internetový portál https://www.aerodom.sk, prostredníctvom ktorého je možné uskutočniť online rezerváciu letenky ("online rezervačný systém"). Prostredníctvom tohto systému je zákazník oprávnený vyhľadať požadovaný let, čas odletu, čas príletu, cenu a prípadne ostatné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnemu letu a k danej leteckej spoločnosti vykonávajúcej danú leteckú prepravu. V rezervačnej tabuľke si zákazník môže zadať základné kritéria letu, o ktorý má záujem (miesto odletu do požadovaného miesta príletu, dátum odletu, miesto, odkiaľ má zákazník záujem uskutočniť návrat, dátum odletu a pod.). Po vyhľadaní vhodného leteckého spojenia má zákazník možnosť uskutočniť elektronickou formou rezerváciu ním vybraného letu, pri ktorom sú voľné miesta.

Po vykonaní rezervácie bude zákazníkovi vygenerovaný rezervačný kód a zaslané potvrdenie o rezervácii e-mailom na adresu, ktorú zákazník uvedie. Zákazník je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke  www.viewtrip.com, kde v časti "Reservation #" uvedie presne svoj rezervačný kód a časti "Last Name" uvedie zadá svoje priezvisko, prípadne priezvisko inej osoby cestujúceho. Pokiaľ by pri tejto kontrole zistil zákazník akékoľvek nezrovnalostí, je povinný ihneď sa skontaktovať s Aerodom-om písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti. Za nezrovnalosť sa pokladá uvedenie akéhokoľvek údaju nesprávne a to aj len s drobnou chybou, napr. nesprávne uvedené meno, priezvisko, resp. uvedenie krstného meno ako priezvisko a naopak. V prípade, že si zákazník takto rezerváciu neskontroluje, Aerodom nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by zákazníkovi prípadne mohli vzniknúť a zákazník si nemôže uplatňovať voči Aerodom-u žiadne nároky.

V prípade, že zákazník do určenej doby, ktorá je stanovená vo faktúre ako deň splatnosti neuhradí faktúru, od rezervácia zanikne z dôvodu podstatného a závažného porušenia zmluvnej povinnosti zákazníka a rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku zákazníka na náhradu škody či na akékoľvek náklady. Cena letenky, ktorú potvrdí systém zákazníkovi pri ukončení rezervácie je cena dohodnutá medzi stranami len do dňa splatnosti na faktúre. Letecký dopravca ja však oprávnený cenu zmeniť. Aerodom si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky, uvedenú na faktúre, nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby alebo zmeny ceny leteckým dopravcom. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystaviť, zákazník je povinný zaslať na e-mailovú adresu letenky@aerodom.sk žiadosť o vrátenie platby, ktorá musí obsahovať rezervačný kód rezervácie, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý požaduje vrátiť predmetnú čiastku, zníženú o určené poplatky podľa týchto podmienok.

V prípade, ak zákazník do 24 hodín od momentu pripísania celej fakturovanej sumy na účet Aerodom-u neobdrží potvrdenie na e-mailovú adresu o elektronickej letenke, tak je povinný kontaktovať ihneď v pracovné dni od 9.00 hod. do 17.00 hod. call centrum Aerodomu - 0918 589 747.

Zákazník zodpovedá za to, všetky ním uvádzané údaje týkajúce sa jeho osoby alebo inej osoby, ktorú uvádza ako osobu oprávnenú požadovať prepravu (ďalší cestujúci), budú riadne, správne a pravdivo vyplnené. Uvedené informácie slúžia na identifikáciu zákazníka, ním uvádzanej osoby a jeho rezervácie. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty a pod.), bude o tom zákazník upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Aerodom nie je povinný splniť svoje povinnosti a vyhradzuje si právo na nevystavenie dokladu o požadovanej službe v prípade, že zákazník požadované doklady nepredloží, nepredloží ich včas, sú chybné, nesprávne alebo nečitateľné, pričom zákazník nemôže od Aerodmu-u požadovať akékoľvek nároky a nemá nárok na žiadnu náhradu škody, ktorá by zákazníkovi mohla vzniknúť pri nesplnení povinnosti zo strany Aerodomu. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie zákazník súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely vystavenia letenky a to svojich osobných údajov ako aj iných osôb, ktoré uvádza. V prípade uvedenia nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov je Aerodom oprávnený okamžite zrušiť rezerváciu, prípadne upraviť cenu alebo požadovať náhradu akejkoľvek škody spôsobenej uvedením nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov.

Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarify leteckej spoločnosti vzťahujúcej sa k danej letenke. Zákazník je povinný informovať sa pred úhradou a pred vystavením letenky na tieto podmienky a získať tieto informácie z podmienok danej leteckej spoločnosti. Aerodom si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 17 Eur. Pri stornovaní už vystavených leteniek bude zákazníkovi okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný administratívny poplatok vo výške 17 Eur za každú letenku a všetky letenky nízko nákladových leteckých spoločností. Tento poplatok bude zákazníkovi účtovaný aj v prípade, že zákazník pri nerefundovateľnej letenke žiada o vrátenie len letiskových poplatkov a tiež v prípade, že bude stornovať letenku, ktorej lety zmenila, alebo zrušila letecká spoločnosť. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou. V prípade, že zákazník stornuje letenku, ktorá bola uhradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviesť údaje kreditnej karty, ku ktorej týmto automaticky dáva Aerodom svoj súhlas na odpočítanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú cenu, po odrátaní storno poplatku leteckou spoločnosťou, vráti v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou, zákazníkovi priamo dopravca na účet, z ktorého prostredníctvom kreditnej karty bola úhrada uskutočnená, a ktorú použil na úhradu predmetných leteniek. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností, s výnimkou určitých leteckých spoločností, najmä nízko nákladových leteckých spoločností, ktoré zmeny umožňujú za poplatok. Pokiaľ zmena nie je možná, je zákazník oprávnený len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálne dostupných letov. V prípade stornovania letenky v deň jej vystavenia, bude platba poukazovaná na účet zákazníka . Zákazník odsúhlasením VOP súhlasí s takýmto postupom zo strany Aerodom-u.

Vyplnením údajov, ukončením rezervácie a zaškrtnutím súhlasu s VOP zákazník prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

Čl. III.

Všeobecné ustanovenia

A. Doručovanie

Letenky a ostatné doklady budú vystavené a odoslané zákazníkovi ihneď po úhrade faktúry za objednanú službu. Úhradou faktúry sa rozumie pripísanie celej fakturovanej sumy za dohodnutú službu na účet Aerodom-u v deň splatnosti faktúry, prípadne s tým súvisiacich všetkých ďalších objednaných služieb, s prihliadnutím na prípadné zľavy.

Doručovanie sa uskutočňuje podľa vzájomnej dohody výlučne spôsobom:

Aerodom nezodpovedá a nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie prepravnej spoločnosti za prípadne zrušené lety leteckou spoločnosťou, alebo za zmenené časy odletov.

B. Podmienky úhrady ceny poskytovaných služieb

Zákazník berie na vedomie, že objednanú službu - letenky môže uhradiť spoločnosti Aerodom nasledovným spôsobom:

Zákazník je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Faktúra je uhradená momentom pripísania celej fakturovanej sumy na ktorýkoľvek účet spoločnosti Aerodom uvedený vo faktúre. Celková fakturovaná suma musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti Aerodom uvedený v zálohovej faktúre v pracovné dni pondelok - piatok do 17:00 hod. V prípade, že celková fakturovaná suma bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, Aerodom si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností alebo podmienok iných dodávateľov služieb - najmä leteckých prepravcov. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si Aerodom vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku zákazníka na prípadnú náhradu škody v dôsledku zrušenia rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky resp. iných poskytovaných služieb. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady alebo čiastočnej úhrady, bude zákazníkovi pri vrátení platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 17 Eur. Administratívny poplatok vo výške 17 Eur bude zákazníkovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. Zákazník je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

Zákazník súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s dohodnutou formou jej vyhotovenia. V prípade predaja leteniek sa každá platba, ktorú zákazník prevedie na účet Aerodom, započítava najskôr na úhradu príslušenstva a potom na úhradu letenky.

C. Osobné údaje

Zákazník potvrdením o súhlase s VOP súčasne udeľuje spoločnosti Aerodom s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dát. nar., pohlavie a to na účely registrácie jeho osobných údajov spoločnosťou Aerodom s.r.o., v súvislosti s rezerváciou leteniek. Súčasne súhlasí s tým, aby uvedená spoločnosť jeho osobné údaje spracovávala po dobu 1 roku.

Súčasne vyhlasuje, že na základe súhlasu dotknutej tretej osoby je zákazník oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto dotknutej tretej osoby v rovnakom rozsahu ako sú osobné údaje zákazníka a pre rovnaký účel. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala, iných dodávateľov služieb a zmluvných partnerov Aerodom-u.

Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Zákazník splnomocňuje Aerodom na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

D. Vyhlásenia zákazníka

V prípade akejkoľvek služby, ktorej obsahom je aj sprostredkovanie alebo zabezpečenie leteckej prepravy, zákazník týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami leteckých spoločností uvedených v prílohe VOP a tieto podmienky bez výhrad akceptuje.

Zákazník berie na vedomie, že Aerodom nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť.

Zákazník súhlasí s prípadným nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov spoločnosti Aerodom pre vnútorné potreby a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

E. Reklamácie

Aerodom zodpovedá zákazníkovi za to, že mu svojou činnosťou ako sprostredkovateľ poskytne možnosť prostredníctvom internetového portálu https://www.aerodom.sk uskutočniť rezerváciu na ním vybraný let. Aerodom nezodpovedá zákazníkovi v prípadoch uvedených v týchto VOP a to v prípadoch, keď zodpovedá priamo letecká spoločnosť, pokiaľ došlo ku konaniu, opomenutiu konania alebo k inej činnosti zákazníka, v dôsledku ktorého/ktorej mu vznikla škoda.

V prípade, ak zákazník dodrží všetky podmienky vyplňovania formulára pre rezerváciu, túto skutočnosť vie presne a jednoznačne preukázať a napriek tomu k rezervácií nedošlo, je oprávnený ihneď oznámiť písomne na adresu sídla spoločnosti a súčasne na e-mailovú adresu letenky@aerodom.sk, že uplatňuje reklamáciu a súčasne uvedie dôvody reklamácie. Aerodom vybaví reklamáciu bezokladne, pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom na letenky@aerodom.sk. V uvedenej lehote oznámi Aerodom zákazníkovi, či jeho reklamáciu považuje za oprávnenú a dôvodnú alebo neoprávnenú a bezdôvodnú. Pokiaľ Aerodom uzná reklamáciu za dôvodnú, zaväzuje sa uskutočniť všetky kroky na svoje náklady smerujúce k tomu, aby mal zákazník možnosť uzavrieť s ním vybranou leteckou prepravnou spoločnosť zmluvu o preprave a zakúpiť si letenku a to za rovnakých podmienok, za akých mal zákazník záujem rezervovať si takúto letenku. Pokiaľ to nebude možné, vykoná Aerodom všetky úkony smerujúce k tomu, aby zákazník mohol uzavrieť prepravnú zmluvu za obdobných podmienok najmä z hľadiska času, miesta odletu a príletu, ceny a pod.

F. Záverečné ustanovenia

Doručovanie písomností medzi zákazníkom a Aerodom sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu zákazníka alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak Aerodom neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu zákazníka, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak zákazník doručovanú korešpondenciu neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho odoslania.

Vízové povinnosti a cestovné doklady - zákazník je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne na vyžiadanie Aerodom. Rovnako ich klient môže nájsť na http://www.mzv.sk. Aerodom nezodpovedá za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v dôsledku jeho neinformovanosti o prípadných vízových náležitostiach.

Príloha Všeobecných obchodných podmienok

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny.

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť' cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. "Varšavský dohovor" je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.

Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".

Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.

Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.

Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.

Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti "Issued by" na čelnej strane cestovného lístka batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75 000 USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10 000 alebo 20 000 USD.

Mená prepravcov - účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané.

Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná: